KLAUZULA INFORMACYJNA

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* danych osobowych przez Zespoł Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 37-300 Leżajsk (dalej: ZSP nr 2 w Leżajsku). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Administratorem Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* danych osobowych jest ZSP nr 2 w Leżajsku.

 2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ZSP nr 2 w Leżajsku służy następujący adres email: rafalzelazo@gmail.com.

 3. ZSP nr 2 w Leżajsku może przetwarzać Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* dane osobowe w następujących celach:

 • udział w Regionalnych Eliminacjach Międzynarodowego Konkursu Budowy i Programowania Robotów Botball zgodnie z regulaminem, a podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust 1 pkt a RODO,
 1. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z własciwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, ponadto odbiorcami mogą być szkoły lub instytucje, które zgłosiły ucznia do udziału w konkursie.

 2. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* dane osobowe nie będą/będą* przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), chyba, że co innego wynika z przepisów szczególnych.

 4. W związku z przetwarzaniem przez ZSP nr 2 w Leżajsku, Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie pisemnej lub elektrpnicznej na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZSP nr 2 w Leżajsku Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. Podanie przez Pana/Panią (i dziecka – jeśli dotyczy)* danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji ww. celu.

 3. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy)* dane osobowe nie będą/będą* przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.